Vedtægter

Læs alle vedtægterne for foreningen her

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er Sauna-Gus Danmark 2018, forkortet SGD.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

• At udbrede kendskabet til Saunagus, den velvære og de mange positive effekter, der er ved Saunagus.

• At øge de lokale kompetencer for disciplinen, og gøre Bjerringbro til det sted i Danmark, hvor gusmestre kommer for at lære og øge deres viden og kompetencer.

• At tiltrække de dygtigste Gusmestre i verden, så foreningens medlemmer kan opleve disse Gusmestre give opvisninger i Bjerringbro.

• At give foreningens medlemmer eksklusive Gusoplevelser.

• At gøre Bjerringbro til et nationalt, og på sigt også til et internationalt center for Saunagus.

• At arbejde for at vores faciliteter i Bjerringbro, nu og i fremtiden understøtter vores ambitiøse mål.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand, næstformand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et foreningsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves straks efter afholdelse af Generalforsamling, hvor årets kontingent er fastsat. .

Stk. 5. Medlemmer, som af en samlet bestyrelse skønnes at have negativ virkning for foreningens formål, kan ekskluderes.

 § 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af Februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail eller opslag på Facebook-gruppen til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt, når skriftlig fuldmagt er givet og kan vedlægges referatet. 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Fremlæggelse/godkendelse af budget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/pointmetoden/prioriteringsmetoden.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 personer.. Medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre henholdsvis to medlemmer og de kan genvælges. Der kræves fuld medlemskab, for at blive medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær .Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt via lukket gruppe på Messenger, , når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 § 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver medlemmerne efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 28.01 2020.

Dirigentens underskrift